DHO

Dansk-/historie-opgave

Dansk-/historie-opgaven

1. Formål

Dansk/historieopgaven indgår som et led i undervisningen i studieforberedende skrivekompetencer. Af stx-bekendtgørelsens bilag 4 fremgår det at:

"Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner. Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: genrebevidsthed sproglig korrekthed disposition argumentation anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. præsentation relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. De studieforberedende skrivekompetencer skal anvendes i blandt andet studieretningsprojektet."
STX-bekendtgørelsens bilag 4

2. Køreplan

Uge​ ​35:​ ​28/8-31/8
Introduktion – uddeling af denne skrivelse med krav til opgaven ved dansk- og/eller historielæreren.

Uge​ ​37:​ ​Senest 12/9
Valg af fag og område.
Aftales med læreren i dansk og/eller historie.

Uge​ ​38: ​senest ​22/9
Færdig opgaveformulering​ ​skal sendes til DHO-lærerne

Uge​ ​39-40​ ​+ skrivedagene (11-13/10)
Litteratursøgning med dansk og/eller historielæreren.

Uge​ ​40: 2/10​ ​–​ ​6/10
Vejledning ved faglærerne: Se plan i Lectio.

11/10-13/10 Skrivedage

Fredag​ ​13/10
Aflevering til faglærerne. Uploades i Lectio under opgaver senest kl. 23.59.

21/12
Tilbagelevering og evaluering af opgaven. Offentliggørelse i Lectio for alle kl. 14.00

3. Valg af fag og område

Du skal selv vælge, om du vil skrive opgaven i dansk eller historie, eller evt. begge fag. Dine lærere vil vejlede dig både før og – efter behov- under opgaveskrivningen.
Området for opgaven skal du vælge i samråd med din lærer. Det skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en sammenhæng med undervisningen i faget/fagene og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof.
Flere elever kan skrive inden for samme område, men der skal udformes forskellige problemformuleringer for hver enkelt elev.

4. Vejledning

Du får tilbudt vejledning med henblik på, at du og din vejleder i fællesskab indkredser en problemformulering inden for området. Problemformuleringen skal godkendes af vejlederen/vejlederne.

5. Opgave i dansk og/eller historie

5.1 Opgave i dansk
Det valgte område skal have tilknytning til undervisningen i faget, men de væsentlige dele af besvarelsen skal ligge uden for gennemgået stof. Således kan man ikke skrive om tekster, der tidligere er blevet gennemgået eller har optrådt i skriftlige opgaver. Hvis man f.eks. har gennemgået naturalismen som periode i undervisningen, kan denne periode ikke vælges som område for opgaven. Men det udelukker ikke, at man bruger tekster fra denne periode som materiale.

5.2 Opgave i historie
Opgavens emne skal ligge inden for et område, der har tilknytning til undervisningen, så at der er en grundlæggende viden at trække på. Hvis man f.eks. har arbejdet med sociale forhold i middelalderen med særligt fokus på ægteskab, vil man godt kunne vælge et andet emne inden for middelalderen som f.eks. forholdet mellem kirke og kongemagt.

5.3. Opgave i dansk og historie
Hvis opgaven skrives i begge fag, skal kravet om tilknytning til undervisningen være dækket af blot ét af fagene. Hvis man i dansk har arbejdet med det moderne gennembrud som periode, men ikke i historie, kan man godt skrive en kombinationsopgave med tilknytning til den periode. Kravet er så, at den ikke må behandle værker eller emner, der er gennemgået i undervisningen.
Hvis udgangspunktet er, at det moderne gennembrud er behandlet i historie, men ikke i dansk, skal det historiske kildemateriale, som inddrages, være nyt i forhold til det, der er gennemgået.
Når en opgave skrives i begge fag, skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven.
Den bør indeholde historiefaglige synsvinkler som eksempelvis materialekritik, en udviklingsdimension eller samfundsdimension. Det er ikke tilstrækkeligt, at historiedelen består af en redegørelse for historiske begivenheder, og det er heller ikke tilstrækkeligt, at danskdelen består i en tematisk illustration af de historiske begivenheder.

Hvad enten du skriver opgave i dansk, historie eller begge fag, er det dine lærere i fagene, der definerer de områder, som du kan skrive opgave i.

6. Opgaveskrivning

Dansk/historie-opgaven besvares individuelt. Flere elever kan vælge samme område, men skal i vejledningsforløbet have formuleret forskellige problemformuleringer. Der er tre sammenhængende dage til at skrive opgaven færdig.

7. Selve opgaven

7.1 Opgavens omfang
I ”elevtid” er opgaven tildelt 20 timer. Den skal fylde 7 – 10 sider, hvor en side er ca. 2000 typografiske anslag (uden mellemrum). Indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter og eventuelle bilag og illustrationer tæller ikke med heri.

7.2 Opgavens udformning
Her henvises til Eva Høegs kursusmateriale og til bogen Guide til store skriftlige opgaver, som I vil få udleveret fra bogdepotet.

8. Bedømmelsen

Din(e) faglærer(e) skal bedømme opgaven. Du får en karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene. I bedømmelsen lægges der vægt på:
emnebehandling, herunder dokumentation i form af teksthenvisninger og citater,
anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder. Du skal vise, at du kan arbejde på forskellige taksonomiske niveauer, herunder redegørelse, analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering og med forskellige typer af historisk kildemateriale eller litteratur,
fremstilling, herunder organisering af opgaven med indholdsfortegnelse, forside og sidetal, overskrifter og underoverskrifter, kildeoplysninger, noteapparat og litteraturliste,
sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

Dansk/historie opgaven er - sammen med studieretningsopgaven i 2g - et vigtigt led i den læreproces, der fører frem til studieretningsprojektet i 3g. De fremstillingsmæssige og opgavetekniske krav, der stilles til de to opgaver i 2g, er de samme som kravene til studieretningsprojektet i 3g. Men hvor studieretningsprojektet er en eksamensopgave med ekstern censur, bliver de to opgaver i 2g kun bedømt af dine egne lærere, som til gengæld giver dig konstruktiv kritik.

Stillads til DHO

Nedenfor kan du finde relevant information om opgavens opbygning, de enkelte afsnits indhold samt henvisninger til "Guide til store skriftlige opgaver".

Der er også et eksempel på en DHO (Historie).

Desuden kan du se det evalueringsark, som lærerne anvender, når de efterfølgende skal give feedback.
Som en del af evalueringsarket er der også en feedforward-del, med fokuspunkter som du skal være opmærksom på frem mod kommende større skriftlige opgaver (SRO og SRP).

 Stillads til DHO
 Eksemplarisk DHO - Historie
 Evalueringsark til DHO